Beslut om en höglandsgemensam gymnasieskola

Ett viktigt steg för en höglandsgemensam gymnasieskola har idag tagits. Höglandsförbundets direktion beslutade att möjliggöra en gemensam utbildningsorganisation för gymnasiet och den anpassade gymnasieskolan från och med 1 januari 2025, genom en ny verksamhet inom Höglandsförbundet. Förutsättningen är att minst fyra av medlemskommunerna tar beslut om att ingå.

Nästa steg i behandlingen av ärendet är att frågan nu går vidare till medlemskommunerna för beslut utifrån direktionens rekommendation om att ingå i den gemensamma utbildnings-organisationen. Ställningstagande i medlemskommunerna bör vara färdigbehandlad senast juni 2024 för att tidplanen ska hållas med planerad uppstart 2025.

- Höglandsförbundet är en framgångsfaktor där höglandskommunerna jobbar ihop, idag med IT-frågor, systemsupport, familjerätt och gemensam ekonomiadministration, säger Markus Kyllenbeck, ordförande för Höglandsförbundet och kommunstyrelsens ordförande i Eksjö kommun. För mig är samarbete mellan mindre kommuner ett sätt att behålla kommunala självstyret. Gemensam utbildningsverksamhet stärker elevfokus och möjliggör större kvalité och bredd i utbildningsutbud

Bakgrund

Riksdagen tog under 2022 beslut om att förändra skollagen så att samtliga landets kommuner måste samverka med minst två andra kommuner kring utbudet av gymnasieutbildningar och då inte enbart utgå från vad eleverna efterfrågar, utan också ta hänsyn till det lokala näringslivets behov av framtida arbetskraft. Denna förändring ska vara på plats senast läsåret 2025/2026. De fem höglandskommunerna har sedan tidigare ett samverkansavtal inom gymnasiet, men detta lever inte fullt ut upp till den nya lagstiftningens krav.

De fem medlemskommunerna har idag en förhållandevis dyr gymnasieutbildning. Ingen av kommunerna har en kostnad i nivå med riket som helhet. Till viss del kan dessa kostnader förklaras av att eleverna på höglandet väljer praktiska gymnasieprogram med högre kostnader. Tillsammans erbjuder idag kommunerna långt fler platser än det finns elevunderlag.

Direktionen föreslår att de fem medlemskommunerna, Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda, flyttar sin gymnasieverksamhet från de enskilda kommunerna till Höglandsförbundet. Syftet har ett elevperspektiv och kan sammanfattas enligt följande: En högkvalitativ och effektiv gymnasieskola för elever på hela höglandet. Det är de enskilda eleverna i de fem höglandskommunerna som ska erbjudas en utbildning som är bättre än när den bedrivs med den enskilda kommunen som huvudman.

Genom en samverkan inom ramen för Höglandsförbundet kan effektiviseringar genomföras. En gemensam organisation med en gemensam ekonomi gör det möjligt att ta beslut om lokalisering av program ur ett helhetsperspektiv, vilket innebär att risken för att program försvinner helt från höglandet minskar. Med en gemensam organisation och gemensam ekonomi finns också större möjligheter att starta upp fler program och inriktningar än idag om sådana efterfrågas av elever eller näringsliv. Inom ramen för en större organisation finns det ökade möjligheter att rekrytera personal med särskild spetskompetens, som kan nå elever på fler skolor än idag. Även om en lärare inom Höglandsförbundet kommer ha sin placering på en av höglandets gymnasieskolor, kan läraren och arbetsgivaren lättare komma överens om hur dennes kompetens kan användas för elever på flera av höglandets skolor. Genom att på detta sätt kunna använda lärare där de behövs, kommer utbildningens kvalitet att öka och därmed elevernas nöjdhet med sin utbildning.

Kontaktuppgifter:

Anneli Tellmo Brännström
Förbundsdirektör Höglandsförbundet
0381-67 95 86

Markus Kyllenbeck, ordförande Höglandsförbundet
Kommunstyrelsens ordförande, Eksjö kommun
0381-360 01

Therese Petersson, vice ordförande Höglandsförbundet
Kommunstyrelsens ordförande, Sävsjö kommun
0382-152 02

Beata Allen
Kommunstyrelsens ordförande, Aneby kommun
0380-462 01

Robin Wallén Nilsson
Kommunstyrelsens ordförande, Vetlanda kommun
072-33 73 650

Sara Lindberg
Kommunstyrelsens ordförande, Nässjö kommun
0380-51 80 61

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 november 2023
Sidan publicerad av: Ulrika Petersson