”Jag gillar kontakten med användarna och att lyckas lösa kluriga problem.”
Sara Eriksson, Supporttekniker >

Faderskap/föräldraskap

Enligt svensk lag ska faderskapet/föräldraskapet för alla barn som föds av ogift mamma fastställas via bekräftelse (eller dom). Bekräftelsen upprättas hos socialtjänstens familjerätt.

Föräldrar som är sammanboende och skrivna på samma adress kan på ett enkelt sätt bekräfta faderskapet/föräldarskapet genom ett gemensamt besök hos respektive kommun. Förutsättningen är att båda är övertygade om att barnet är deras gemensamma. Föräldrarna kan i samband med faderskaps-/föräldraskapsbekräftelsen anmäla att de vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Föräldrar som är ensamboende och sammanboende föräldrar som inte är skrivna på samma adress får genomgå en mer omfattande utredning, antingen genom ett gemensamt besök eller genom att man kommer var för sig. Detta sker på Höglandets familjerätt.

När faderskapet/föräldraskapet är fastställt, antingen via bekräftelse vid familjerätten eller via dom i domstol, har barnet samma rättsliga status som barn till gifta föräldrar.

Föräldrarna kan i samband med faderskaps-/föräldraskapsbekräftelsen anmäla att de vill ha gemensam vårdnad om barnet.

När det av någon anledning råder osäkerhet om vem som är pappa till ett barnet kan man via DNA-undersökning få fram om tänkbar pappa också är pappa till barnet. DNA-undersökning kan bli aktuell vid faderskapsutredning av ogifta föräldrar när den tänkbare pappan är osäker på om han är pappa till barnet eller när det finns skäl att anta att mamman haft samlag med någon annan man under den period som hon har blivit gravid. DNA-undersökning kan också bli aktuell då någon av parterna i ett äktenskap ifrågasätter att maken är pappa till barnet.

Publicerad 7 december 2012
Aktuellt

Jag vill ha föräldrar

”Jag vill ha föräldrar” heter projektet som upprättats i samverkan mellan Skatteverket, Försäkringskassan och SKL (Sveriges kommuner och landsting). Deltagande kommuner är Höglandets fem kommuner genom HKF, Stockholm stad genom (Hägersten-Liljeholmens Stadsförvaltning), Malmö stad och Göteborgs stad. Projektets syfte är att förenkla processen kring fastställandet av faderskap genom e-legitimation. Många privatpersoner upplever idag att hanteringen…